Jak na oddlužení pomocí osobního bankrotu + podmínky

V poslední době se jedná o velmi diskutované téma: jaké nastavit pro osobní bankrot podmínky, jak „optimalizovat“ oddlužení. K základní orientaci v problematice by vám měl pomoci tento článek. Popisuje, co je osobní bankrot, jak na oddlužení fyzické osoby nebo kdy může být stanovena insolvence na 3 roky.

Jak vyhlásit osobní bankrot - Insolvence na 3 nebo 5 let

Osobní bankrot a insolvence Zdroj: Pixabay

Co je osobní bankrot neboli oddlužení

Osobní bankrot či jinak řečeno oddlužení je krajním řešením pro všechny ty, kteří se ocitli na pokraji svých finančních možností a chtějí se zákonným způsobem vypořádat se svými dluhy. Tato krajní situace nastává, máte-li závazky u několika věřitelů, a to po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky již nejste schopni plnit. Může se však jednat i o stav, kdy ještě nemáte dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo ještě nejste v platební neschopnosti, ale vaše situace již má zřejmé rysy tzv. hrozícího úpadku. I tehdy je možné přistoupit k oddlužení.

Manželé mohou o oddlužení požádat společně. Jejich dluhy se poté řeší v rámci jednoho insolvenčního řízení, takže dluhové břemeno je pro ně menší, než kdyby o oddlužení žádali každý zvlášť.

V případě úmrtí dlužníka v průběhu oddlužení přecházejí jeho dluhy na dědice. Zde však nastává komplikace: dědic totiž nemůže využít výhod oddlužení a musí splatit dluhy v aktuální výši, tedy po odečtení již uhrazených částek zemřelým dlužníkem.

Dlužníkem v úpadku může být:

 • fyzická osoba,
 • fyzická osoba v postavení spotřebitele,
 • podnikatel – fyzická osoba,
 • právnická osoba, která není považována za podnikatele (například nadace).

Řešení úpadku osobním bankrotem neboli oddlužením, které se do českého právního řádu dostalo v podobě insolvenčního zákona v roce 2006, umožňuje řešit vzniklé dluhy v zásadě třemi způsoby:

 1. splátkovým kalendářem,
 2. prodejem dlužníkova majetku,
 3. oběma způsoby současně.

Jak probíhá osobní bankrot, jak vyhlásit osobní bankrot – podmínky

Návrh na povolení oddlužení nemůže podat insolvenčnímu soudu sám dlužník. Podání návrhu se děje prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby. Tato osoba jménem dlužníka připraví insolvenční návrh. Tento návrh může vedle dlužníka podat i věřitel.

Návrh na oddlužení musí obsahovat:

 • osobní údaje dlužníka či jeho zákonného zástupce,
 • navrhovaný způsob oddlužení (zda oddlužení proběhne pomocí splátkového kalendáře či zpeněžením majetku),
 • informace o dosud nabytých dluzích,
 • údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky,
 • očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech,
 • informace o dřívějších insolvenčních nebo obdobných řízeních.

Insolvenční soud následně rozhoduje o tom, zda oddlužení povolí či nikoli. Pokud se tak stane, s okamžitou platností se zastavují veškerá exekuční řízení a vymáhání pohledávek.

Současně s povolením oddlužení stanoví soud také insolvenčního správce, který vyzve všechny věřitele k přihláškám pohledávek. Ti pak mají dva měsíce na to, aby se o své pohledávky přihlásili.

Po uplynutí této lhůty se vás správce zeptá, zda přihlášené pohledávky uznáváte či popíráte. Uznáte-li je, správce si od vás vyžádá podklady, na základě kterých sestaví tzv. zprávu pro oddlužení, kterou pošle soudu.

Soud následně na základě této zprávy a s přihlédnutím k případným námitkám věřitelů proti ní rozhodne o tom, zda vám oddlužení povolí, či nikoli.

V souvislosti s insolvenčním návrhem je dobré vědět také to, že cena za jeho vypracování je zákonem stanovena na nejvýše 4 000 Kč při oddlužení jednotlivce a na 6 000 Kč při společném oddlužení manželů. Existují přitom i různé neziskové a veřejně prospěšné organizace, které vám tento návrh vypracují zdarma.

Jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní bankrot povolen

Základní podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu jsou tyto:

 • být v úpadku nebo tento úpadek musí hrozit (u podstatné části dluhů hrozí platební neschopnost),
 • mít minimálně dva dluhy po splatnosti více než 30 dnů,
 • mít dluhy u více věřitelů (minimálně dvou),
 • mít takový příjem nebo majetek, abyste v rámci oddlužení byli schopni uhradit minimálně 30 % z celkového dluhu (případně souhlas věřitelů, že v oddlužení uhradíte méně než 30 % dluhů),
 • pokud máte dluhy z podnikání, je nezbytné, aby se vaši věřitelé nevyslovili proti vašemu oddlužení,
 • nesledovat oddlužením tzv. nepoctivý záměr,
 • podat k soudu tzv. perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a požadovanými přílohami.

Insolvence na 3 roky nebo na 5 let

Insolvenční novela, která vstoupila v platnost 1. června 2019, nově zavedla dva způsoby oddlužení. Dlužník má možnost splatit za 3 roky nejméně 60 %, nebo za 5 let 30 % svých dluhů. Budou-li příjmy dlužníka stačit na pokrytí 100 % všech pohledávek, může být insolvenční řízení ukončeno i dříve.O konkrétní variantě oddlužení rozhoduje soud.

Doba splácení
Splátková povinnost
Podmínky splácení
3 roky splatit alespoň 60 % celkové částky dluhu Musíte dokázat, že jste schopni částku ve stanovené lhůtě splatit, tzn. mít dostatečný příjem.
5 let splatit alespoň 30 % celkové částky dluhu Nemusíte nic dokazovat, pokud však částku nesplatíte, o případném prominutí vašich zbývajících dluhů rozhodne soud. Ten přihlédne i k tomu, zda jste se o splacení dostatečně snažili.

Pro zadlužené starobní důchodce a invalidy druhého a vyššího stupně platí, že jejich oddlužení bude v podstatě probíhat jako při pětiletém oddlužení, ale bude trvat jen tři roky.

sipka Víte, jakých chyb se lidé při správě financí nejčastěji dopouštějí?

Osobní bankrot – kalkulačka 2023

To, zda dosáhnete na oddlužení, si můžete ověřit na kalkulačkách, kterých je dnes na internetu – podobně jako třeba kalkulaček ceny elektřiny – celá řada. Insolvenční kalkulačka vám obvykle spočítá výši splátky věřitelům, celkovou částku uhrazenou za oddlužení a částku hrazenou insolvenčním správci.

Do kalkulačky se zpravidla zadávají tří proměnné, na jejichž velikosti závisí, zda insolvenční soud oddlužení povolí nebo nepovolí. Jsou to tyto proměnné:

 1. výše čisté mzdy
 2. počet vyživovaných osob, resp. náklady na chod domácnosti
 3. výše současných dluhů po splatnosti, které nelze při stávajících příjmech splácet

Z uvedených proměnných lze v zásadě ovlivnit pouze výši čisté mzdy. Pokud její výše není vzhledem k výši dluhů dostatečná, kalkulačka vám rovnou sdělí, že oddlužení se stávající situace možné není. V takovém případě je jedinou cestou k oddlužení navýšení čisté mzdy, případně to, že se do vašeho oddlužení zapojí i nějaká vaše blízká osoba.

Osobní bankrot OSVČ / oddlužení fyzické osoby

Osobní bankrot je určen v první řadě pro fyzické osoby a OSVČ. Do procesu oddlužení však nemůže vstoupit úplně každý. Omezením je minimální částka, kterou musí být dlužník schopen měsíčně splácet. Tato minimální částka, která slouží částečně k umořování dluhu a částečně jako odměna insolvenčnímu správci, činí 2 178 Kč, jedná-li se o oddlužení manželů, je tato částka 3 367 Kč.

Mimořádný příjem v oddlužení

Podle zákona je dlužník povinen po celou dobu oddlužení majetek, který získal jako dědictví nebo dar, i veškeré mimořádné příjmy použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Tato povinnost je v souladu se základním principem insolvenčního řízení, které musí být vedeno tak, aby žádný z jeho účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn.

Insolvence a koronavirus

Oproti pesimistickým předpokladům řady ekonomů počet bankrotů a insolvencí v dosavadním průběhu pandemického období poklesl, a to významně. Vzhledem k počátku roku 2020, tedy k době těsně před pandemií, se v ekonomicky vyspělých zemích počet bankrotů snížil zhruba o 20 %. Pro srovnání uveďme, že během poslední velké finanční krize v roce 2008 a letech následujících dosahoval v některých obdobích počet bankrotů až o 35 % více než v době před krizí.

K tomuto příznivě vyhlížejícímu stavu v řadě zemí značnou měrou přispěla různá podpůrná ekonomická opatření – dotační programy, bezúročné půjčky, odklady splátek, daňových přiznání, insolvencí apod. Otázkou však je, co nastane, až tato podpůrná opatření skončí – zda nedojde k nárůstu bankrotů obdobně jako při minulé firnační krizi. Více by měla naznačit již druhá polovina letošního roku.

*️⃣ Co je osobní bankrot?

Jedná se o krajní, ale zákonné řešení finančně tísnivé situace, kdy již dlužník není schopen splácet své dluhy – více zde.

*️⃣ Jak se osobní bankrot vyhlašuje?

Návrh na povolení oddlužení musí za dlužníka podat určená osoba, tj. advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Tato osoba jménem dlužníka připraví insolvenční návrh.

*️⃣ Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvenčního řízení?

Základními podmínkami jsou úpadek nebo hrozba úpadku a minimálně dva dluhy po splatnosti více než 30 dnů. Všechny hlavní podmínky insolvenčního řízení najdete zde.

*️⃣ Jaké jsou při osobním bankrotu možnosti splácení dluhů?

Dlužník může splatit buď za 3 roky nejméně 60 %, nebo za 5 let 30 % svých dluhů.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

https://www.stopdluhum.cz/konkurs-podnikatele-nebo - -obchodni-spolecnosti-bez-uhrady-nakladu-rizeni/

Dlouho jsem byla nemocna,a pak na operaci.Skoncila mi a z vyplaty ani nezaplatim výživné a dluhy.dekuji předem

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak je to s exekucí na účet a kdy na něj exekutor nemůže

Jak je to s exekucí na účet a kdy na něj exekutor nemůže

Co znamená obstavení účtu při exekuci? Kdy je účet chráněný před exekucí? Jak poznám exekuci na účtu? Je možná exekuce na účet v zahraničí?...

Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců

Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců

Co je fond pracovní doby? 🛠 Kolik hodin může mít týdenní fond pracovní doby? ⏳ Jaký je fond pracovní doby pro nepřetržitý provoz? Odpovědi...

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR (2024)

Víte, co je minimální mzda 💰? Jaká je aktuální výše minimální mzdy v ČR? Jaká je minimální mzda v Německu? Víte, do jaké skupiny zaručené...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY