Rozvod manželství – vzory žádostí a postup

V ČR je rozvod zcela běžnou věcí. Rozpadá se každý druhý manželský svazek. Ve většině případů je přitom soudní řízení spojeno s nemalým stresem. Tento stres může být menší, když víte, jak podat žádost o rozvod, kolik stojí rozvod nebo kdy je možný rozvod dohodou. Poradíme vám.

Jak podat žádost - Formulář/vzor - Rozvod dohodou
Rozvod a děti - Změna příjmení

Rozvod manželství – vzory žádostí a postup Zdroj: Pixabay

Co je rozvod manželství

Možnosti, jak se rozvést, jsou v zásadě dvě: buď sporně, nebo nesporně, přičemž u nás rozvod vždy řeší soud. Sporný rozvod znamená, že se na zákonem stanovených věcech s manželkou či manželem nedohodnete a rozvod musí se všemi důsledky řešit soud. Nesporný rozvod je možný tehdy, když oba manželé podají žádost společně nebo se druhý manžel k žádosti připojí, přičemž dají najevo, že se již na vypořádání všech záležitostí souvisejících s manželstvím dohodli.

V případě, že dojde na sporný rozvod, musíte počítat s tím, že soud zjišťuje, proč se manželství rozpadlo, takže se může „prát špinavé prádlo“ a může dojít i na nepříjemné a intimní otázky. V případě nesporného rozvodu jste nepříjemných otázek ušetřeni.

Ke spornému rozvodu dojde, když:

 • jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí,
 • manželé se nedokážou domluvit na vypořádání společného majetku,
 • manželé se nejsou schopni domluvit na péči o nezletilé dítě.

Počítat však musíte i se situací, že soud manželství neukončí. Důvodem k takovémuto rozhodnutí může být to, že:

 • rozvod je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte – většinou tehdy, pokud je dítě nějak fyzicky či psychicky postiženo,
 • manžel se na rozvratu nepodílel a rozvod by mu způsobil zvláště závažnou újmu.

V Česku se rozpadá každé druhé manželství a ročně zde soudy řeší okolo 25 000 rozvodů.

V mnoha evropských zemích je rozvodovost v porovnání s ČR nižší. Také rozvodové podmínky jsou leckde příznivější, protože nesporné rozvody tam probíhají u notáře. Jedinou zásadní podmínkou takového rozvodu je, že od první návštěvy notáře musí uplynout několik týdnů, aby byla jistota, že rozvod není rozhodnutím pod vlivem emocí.

Jak podat žádost o rozvod

Návrh zahájení rozvodového řízení může podat jeden z manželů, případně oba, pokud se jedná o návrh společný.

Žádost o rozvod musíte podat písemně u okresního nebo obvodního soudu, v jehož obvodu máte nebo jste s manželkou nebo manželem měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden z vás stále bydlí. Jestliže jste se již oba odstěhovali, musíte se obrátit na okresní soud, v jehož obvodu má vaše manželka nebo manžel bydliště nyní.

Za podání návrhu zaplatíte soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Tento poplatek můžete zaplatit buď na bankovní účet soudu, nebo v podobě kolku, který zakoupíte na jakékoli pobočce České pošty.

Návrh na rozvod a potřebné dokumenty k rozvodu neboli „rozvodové papíry“

K návrhu musíte přiložit ověřenou kopii oddacího listu, případně rodného listu společného nezletilého dítěte, soudně schválený návrh porozvodové péče o  dítě a návrh vypořádání společného majetku.

Návrh si můžete napsat sami, ale určitě je vhodnější požádat o pomoc právního odborníka. Specialistů věnujících se tomuto právnímu odvětví najdete na internetu, pokud jen trochu zapátráte, celou řadu.

Žádost o rozvod tiskopis / žádost o rozvod formulář / žádost o rozvod vzor

Na internetu naleznete také mnoho předtištěných formulářů/vzorů rozvodových návrhů, které v podstatě stačí pouze vytisknout a vyplnit. Pro bližší představu o tom, jak by tento návrh měl vypadat, aby byl pro soud akceptovatelný, uvádíme seznam údajů, které návrh musí obsahovat:

 • název a adresu soudu, u kterého návrh podáváte,
 • základní informace o osobě, která návrh podává,
 • jména, příjmení a bydliště manželů, případně jejich rodná čísla a informace o jejich zástupcích,
 • místo a datum vaší svatby,
 • pokud máte společné nezletilé děti, jejich jména a data narození,
 • důvody, které vás k žádosti o rozvod vedou,
 • důkazy, o které se coby navrhovatel opíráte
 • datum a váš podpis, v případě nesporného rozvodu také podpis manželky/manžela.

Jak dlouho trvá rozvod

Délka rozvodového řízení závisí na tom, zda se jedná o sporný nebo nesporný rozvod. Pokud jste ve sporu, počítejte s tím, že řízení může být zdlouhavé a může trvat i rok nebo déle, zvláště tehdy, soudíte-li se i o děti. Soud v takovém případě bude zjišťovat, zda bude pro dítě vhodnější svěření do péče jednoho z rodičů, střídavá či společná péče, a také to, zda a jak velké se bude platit výživné.

Pamatujte také na to, že soud při svém rozhodování klade značný důraz na zájmy dítěte. Pokud by těmto zájmům vaše rozvodová dohoda dostatečně nevyhovovala, mohl by soud rozhodnout i odlišně od vámi navržené dohody.

Rozvod dohodou neboli nesporný rozvod

Stále více rozvádějících se párů dává před soudními tahanicemi přednost dohodě. I tak ale musejí k soudu. Tím se český právní řád liší od řady evropských zemí, kde je možné nesporný rozvod vyřídit u notáře.

Pro takovýto rozvod v zásadě platí to, že se manželé musí být schopni dohodnout na třech věcech: na rozdělení movitého a nemovitého majetku, na bydlení po rozvodu a na péči o děti. Podmínkou je, že jejich sňatek musí trvat nejméně rok a manželé již spolu alespoň půl roku nežijí, aby se minimalizoval vliv krátkodobých emocí a unáhlených rozhodnutí.

sipka Víte, že si vlastnictví nemovitosti můžete snadno ověřit v katastru?

Pokud mají manželé jedno nebo více nezletilých dětí, musejí se dohodnout na úpravě porozvodové péče o ně a tuto jejich dohodu musí schválit soud.

Manželé se musejí dohodnout také na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a případně i výživného.

Rozvod manželství s dětmi

Mají-li manželé společné nezletilé děti, musí před samotným rozvodem proběhnout soudní řízení, v němž se určí, jakou podobu bude mít péče o ně po rozvodu. Určit se musí také to, jaká bude výše výživného a jeho splatnost. Rozhodnout se musí i o tom, jakým způsobem se budou podílet rodiče na výchově, zda formou střídavé péče, či jinak.

Dohoda o nezletilých dětech musí být schválena opatrovnickým soudem.

Kolik stojí rozvod a rozvodový právník

Za podání návrhu na rozvod zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč. Pokud budete chtít soudně vyřešit i vypořádání společného jmění manželů, zaplatíte za návrh poplatek ve výši 2 000 Kč. Pokud máte více nemovitostí, zvyšuje se tento poplatek s každou z nich o 5 000 Kč. Jestliže vypořádáváte obchodní firmu, přijde vás návrh na 15 000 Kč.

Řízení týkající se péče o nezletilé a vyživovací povinnosti rodičů jsou od soudního poplatku osvobozena.

S dalšími poplatky je potřeba počítat v případě, že při přípravě rozvodového návrhu a u samotného soudu hodláte využít služeb právníka. Cena těchto služeb se však může značně lišit podle toho, na kterou právní kancelář se obrátíte a jaké konkrétní úkony po ní budete žádat.

Rozdělení majetku – na co má manželka nárok při rozvodu

Rozdělení společného majetku nemusíte řešit v případě, že ještě před svatbou uzavřete předmanželskou smlouvu, ve které se domluvíte na tom, že společné jmění po svatbě mít nebudete. Tuto dohodu můžete uzavřít i v průběhu manželství, resp. můžete společné jmění manželů (SJM) zcela zrušit, nebo je jen zúžit, tedy stanovit, co je jeho součástí a co nikoliv.

Společné jmění manželů rozvodovým řízením zaniká a je třeba ho vypořádat. Pokud k vypořádání nedojde do tří let od zániku manželství, platí, že je společné jmění vypořádáno podle pravidel, která stanoví zákon. Hmotné movité věci jsou pak ve vlastnictví toho, kdo je výlučně jako vlastník využívá. Ostatní hmotné movité věci a věci nemovité jsou v  podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů a jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné.

Je však třeba myslet i na to, že do SJM patří nejen majetek, ale i dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, bude i tento závazek ve společném jmění. Společný dluh vznikne i tehdy, vezme-li si půjčku jen jeden z manželů, musí však jít pouze o částku přiměřenou obstarávání běžných nákupů pro rodinu, v opačném případě jde dluh pouze k tíži jednoho manžela.

Změna příjmení po rozvodu

Rozvedená manželka, která v manželství přijala příjmení manžela – což se týká drtivé většiny manželství –, může do šesti měsíců od okamžiku, kdy rozhodnutí o rozvodu manželství nabylo právní moci, oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

Toto oznámení můžete učinit na kterémkoliv matričním úřadu, a to písemně, nebo ústně. Tato změna se provádí zdarma. O změnu můžete zažádat i později, ale to již je zpoplatněno.

Na co se ptá soudce u rozvodu

K otázkám, které vám soudce určitě položí a na kterých byste se měli s manželkou/manželem shodnout, patří otázky týkající se rozdělení společného jmění manželů a péče o nezletilé děti, z nichž pak především tyto:

 • V péči kterého z rodičů dítě nadále bude?
 • V jaké frekvenci a na jak dlouho se s dítětem bude stýkat druhý rodič?
 • Jak vysoké bude výživné na dítě?

*️⃣ Lze se nechat rozvést mimosoudně?

Možné to není, český právní řád takovou možnost nenabízí.

*️⃣ Jak se žádá o rozvod?

Je potřeba připravit žádost, která musí splňovat určité právní náležitosti, a tu doručit na příslušný okresní nebo obvodní soud – více zde.

*️⃣ Jak si mohu změnit příjmení na své původní?

Do šesti měsíců od rozvodu musíte písemně či ústně oznámit kterémukoli matričnímu úřadu, že se chcete vrátit k dřívějšímu příjmení.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Kde sehnat žadost o rozvod na imternetu mi nejde vytisknout.
Děkuji za radu.

žádám o rozzvod

Jak má vypadat vypadat (sešití, spojení) dokumentů dohody o vypořádání majetku a žádosti o rozvod k podání u soudu?

10 let nežiji s manželem, byt máme pořád ve společném vlastnictví, kde on žije. Bydlím v obecním bytě u dcery a střídavě u rodičů. Přispívám všem na nájem, ale nemám písemně. Jak mohu doložit soudu, že platím nájem, aniž nemám smlouvu.

Už mám žádost podanou od února v Liberci teď to postoupilo do Ústí nad Labem jelikož v Děčíně jsme se brali i bydleli jsme bez dětí vše mám pořádku jak dlouho budu ještě čekat na rozvod

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Jak se řeší,když muj už bývalý muž nedodržel dohodu o vyrovnání.Dohoda je sepsaná jako notářský zapis.Chtěla bych to dát k soudu,ale nevim kde najdu vzor jak to mam sepsat.Děkuji Alena

Dobrý den jsem v manželství 13let máme 2 děti a zjistila jsem že mě manžel podávání teda spíše to objevil můj syn 13let náhodně doma je atmosféra na nože proto se přikláním k rozvodu i děti

žádost o rozvod - nejsou děti

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak na odstoupení od smlouvy - vzory a formulář

Jak na odstoupení od smlouvy – vzory a formulář

Co dělat, když darujeme nebo dostaneme nevhodný dárek ❓ Jak postupovat, když objevíme vadu na zakoupeném zboží a potřebujeme vyřídit...

scitani-lidu-2021-listinny-formular.jpg

Sčítání lidu 2021 – jak vyplnit formulář online a vzor

Sčítání lidu v ČR je letos jiné. Je to především první digitalizované sčítání lidu online. ☝ Vše důležité o sčítání lidu 2021 se dozvíte v...

aml_zakon

Co řeší zákon proti praní špinavých peněz (AML zákon)

Co je AML zákon? Kdo je povinná osoba ve vztahu k AML? Prohlédněte si seznam rizikových zemí pro AML. Co znamená zkratka AML? AML...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY