Daň z nemovitosti: Kdo ji platí? Kdy a jak se platí?

Daň z nemovitosti (daň z nemovitého majetku), jako jsou pozemky, budovy a domy, patří mezi přímé majetkové daně, mezi které spadá silniční daň a daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí). Dalšími přímými daněmi jsou daně z příjmů, tzv. důchodové.

Daň z nemovitosti: Kdo ji platí? Kdy a jak se platí?
Foto: Pixabay

Podle webu Kurzy.cz jsou předmětem daně z nemovitých věcí „pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na území České republiky. Daň z nemovitých věcí tvoří: daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek."

Daň z nemovitého majetku se obvykle vypočítává jako procento z hodnoty nemovitosti, může se rovněž odvíjet od velikosti nemovitosti nebo jejího využití. Daně z nemovitostí vybírají místní samosprávy a jejich prostřednictvím financují veřejné služby, jako jsou školy, vymáhání práva a doprava. Vše se řídí Zákonem o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Daň z nemovitosti 2023: Změny, pronájem

Daň z nemovitosti by se měla v roce 2024 zvýšit, a to navzdory předvolebním slibům koalice Spolu. Někteří z politiků vládní pětikoalice uvádějí, že by mohlo jít o dvojnásobek stávající úrovně. Ekonom Lukáš Kovanda, k tomu dodává, že Česko by se i tak řadilo mezi ty země OECD, které nemovitosti zdaňují vůbec nejméně. „Nyní výnos ze zdanění nemovitostí odpovídá v ČR zhruba 0,2 procenta, což je po Estonsku druhý nejnižší podíl v rámci OECD,“ říká Kovanda.

Nejpalčivějším problémem zvýšení daně z nemovitých věcí je její vliv na rozevírání příjmových nůžek mezi třídou vlastníků nemovitostí a třídou nájemníků. Očekává se, že majitelé nemovitostí budou přenášet vyšší daňové zatížení na své nájemníky, tedy navýší jim nájem o příslušnou částku daně.

Zvýšení daně z nemovitosti v minulosti kritizoval i současný ministr financí Zbyněk Stanjura, který před volbami napsal v srpnu 2021 na svém Facebooku: „Nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediní, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. To není správná cesta.“

Potíž se zvýšením daně z nemovitosti nemá ani nově zvolený prezident Petr Pavel, který jí dal v kampani zelenou. Daň z nemovitosti je podle jeho vyjádření v Česku v evropském kontextu nízká. V roce 2021 bylo její inkaso téměř dvanáct miliard.

Daň z nemovitých věcí: Kam jde příjem z daní?

V současné době je tomu tak, že inkaso plně zůstává na účtech příslušných obcí. Tím, že peníze zůstávají výhradně v regionu, jednodušeji se realizují různé projekty přispívající k regionálnímu rozvoji a zkvalitnění infrastruktury. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však plánuje se zvýšením daně odvádět její část nově do státního rozpočtu.

Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí pro Rádio ZET řekla, že „stát by si vlastně na úkor této daně navyšoval svůj státní rozpočet. Stalo by se prakticky to, že každý občan ví, že daň z nemovitosti se platí podle obecně závazné vyhlášky, kterou schvaluje zastupitelstvo obce dané a najednou by přišly výrazně vyšší výměry této daně a jediný, kdo by to odnesl svojí politickou existencí, by byly právě starostové a starostky, anebo primátorky a primátoři měst a obcí bez toho, aniž by z toho měli obce jakýkoliv finanční benefit.“

Upřesňuje, že daň z nemovitosti se používá na to, aby se zajistily čisté ulice, rozvoj města, obce, dostupnost veřejných služeb, dopravy, vyvážení odpadu, péče o veřejnou zeleň, odvoz sněhu atd. „To jsou všechno peníze, které my sbíráme od občanů proto, abychom jim udělali hezké bydlení, abychom jim udělali hezká města,“ uzavírá Vladyková.

Daň z nemovitosti: Kdo ji platí?

Podle serveru Peníze.cz daň z nemovistosti platí ti, kteří se v roce 2022 nově stali majiteli nemovitosti – pozemku, rodinného domu, bytu, nebytové jednotky apod. „Povinnost podat daňové přiznání mají také ti, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud se tím změnil druh nebo výměra pozemku, případně se zvýšila nadzemní podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby."

Pokud jste podali daňové přiznání už v předchozích letech a loni u vás nedošlo k žádné významné změně, nebo se mění pouze výše daně – např. kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu (finanční správa tuto změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok), nové přiznání pro rok 2023 nepodává.

Daň z nemovitosti: Daňové přiznání

Pokud jste získali nemovitost v roce 2022, měli jste měli do 31. ledna 2023 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023. Podle serveru Kurzy.cz se daňové přiznání podává pouze jednou, a to po nabytí, prodeji, změně nemovitosti a poté každoročně automaticky obdržíte informaci o výši daně k zaplacení. Je nepodstatné, jestli majitel nemovitost získal darem, dědictvím nebo za ni zaplatil.

Jakékoliv změny ve vlastnictví nemovitosti během roku 2023 se zohlední v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024.

Daň z nabytí nemovitosti

Od roku 2021 se daň z nabytí nemovitých věcí (nemovitostí) neplatí, k jejímu zrušení došlo 26. 9. 2020. Daňové přiznání se nepodává.

Daň z pronájmu nemovitosti

Příjem z pronájmu musíte jako poplatník uvést do daňového přiznání. Pokud vlastníte nemovitost, ve které nebydlíte a kterou pronajímáte, existuje několik možností, jak realizovat příjem z této nemovitosti.

V případě, že se rozhodnete ji pronajímat jako fyzická osoba, tak nepotřebujete živnostenský list a příjem realizujete v rámci §9 zákona o daních z příjmu.

Pokud nemovitosti pronajímáte jako krátkodobé ubytování přes webovou službu typu Booking, AirBnB, tak je nezbytné mít na tuto činnost živnostenský list a příjem je určen dle §7 jako příjem z podnikání.

Jedinou povinností je podat daňové přiznání na konci zdaňovacího období a z těchto příjmů zaplatit řádně daň z příjmu. Tu si daň můžete díky nákladům a uplatněním daňových slev a odpočtů snížit.

Výjimkou jsou ti zaměstnanci, kteří pronajímají nemovitost a u kterých příjem z tohoto pronájmu nepřesáhl 6 000 Kč ročně. Další skupinou jsou ti, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy (zaměstnání, OSVČ, příjem z prodeje nemovitosti) a nepřesáhli limit příjmu z pronájmu 15 000 Kč ročně. Tyto skupiny neplatí daň z příjmu při pronájmu.

Dědická daň

Od roku 2014 dědictví je zařazeno mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně podle zákona o dani z příjmů. Majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, tedy už není daněný dědickou daní ani jinou daní. Za dědictví je nutné platit notáři jako soudnímu komisaři v dědickém řízení. Přiznání k dědické dani by se letos podávalo pouze v tehdy, kdyby se jednalo o dědictví z minulosti - před rokem 2014, které není osvobozené od dědické daně.

Darovací daň a darování nemovitosti

Pro dary získané v roce 2022 se nepoužije darovací daň, jelikož jsou dary zahrnuty pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem a jsou v následujícím roce daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy (fyzické osoby platí 15% daň a právnické osoby 19 % daň z hodnoty daru), nejsou-li od daně z příjmů osvobozeny.

Daň z příjmu je nutné zaplatit, pokud od téhož dárce přesáhne hranici 15 000 Kč za zdaňovací období, obvykle jeden kalendářní rok. Příjmy musí zdanit každý obdarovaný, pokud není v přímé příbuzenské linii s dárcem. Jinými slovy, od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15 000 Kč za rok bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Darování nemovitosti je od roku 2014 rovněž zbaveno darovací daně, avšak řídí se několika pravidly. Od daně jsou osvobozeny lidé v přímé a nepřímé příbuzenské linii. Mimo rodinu jsou osvobozeni lidé, kteří s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žili nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti. To se prokazuje čestným prohlášením, výpisy z účtu, které prokazují použití peněžních prostředků na chod domácnosti, účty od nákupu společných věcí, svědecké výpovědi nebo e-maily a SMS komunikací.

Daň z nemovitosti: Formulář, online, elektronicky

Daňové přiznání se podává na finanční úřad v kraji, ve kterém se nachází nemovitost. Pokud jich máte více v různých krajích, podáváte za každý kraj jedno přiznání (tj. nemovitosti v rámci jednoho kraje jsou na jednom přiznání). V případě, že už nemovitost nevlastníte, opět je nutné skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Formulář je možné stáhnout ZDE.

Pokud nechcete jít osobně na úřad, všechny tiskopisy a informace naleznete na webu www.financnisprava.cz v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa.

Podle Finančního úřadu je praktické využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese www.mojedane.cz. Tam si můžete Přiznání k dani z nemovitých věcí na daný rok vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout.

Myslete ale na to, že máte-li zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, máte povinnost podat přiznání elektronicky.

Peníze.cz uvádí, že se od letošního roku ruší tzv. daňová složenka, tj. bezplatná poštovní poukázka, jejímž prostřednictvím bylo možné platit daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty. Složenku dostávali lidé, kterým finanční správa ještě neposílá platební informace jiným způsobem (e-mailem, přes Daňovou informační schránku na portálu Moje daně nebo přes datovku).

Daň z nemovitosti: Výpočet, kalkulačka, splatnost

Daň z nemovitých věcí se vypočítává podle:

 • druhu nemovitosti
 • výměry bytu
 • koeficientu
 • podle velikosti obce a místního koeficientu

daň = základ daně x sazba daně x koeficient x místní koeficient

RE/MAX Pro na svých stránkách uvadí, že základ daně se stanovuje dvěma způsoby: konkretní cenou půdy/pozemku (v Kč), anebo výměrou pozemku (v m²). Sazba daně je pak definována procentem nebo částkou za m².

Základní koeficienty se odvíjí od počtu obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Tento koeficient však může obec zvýšit o jednu nebo snížit o tři kategorie obecně závaznou vyhláškou. Hodnoty pro jednotlivé kategorie jsou následující:

 • 1,0 – obce do 1 000 obyvatel
 • 1,4 – obce 1 000 – 6 000 obyvatel
 • 1,6 – obce 6 000 – 10 000 obyvatel
 • 2,0 – obce 10 000 – 25 000 obyvatel
 • 2,5 – obce 25 000 – 50 000 obyvatel
 • 3,5 – obce nad 50 000, statutární města a Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Luhačovice a Poděbrady
 • 4,5 – Praha

Obec má možnost stanovit si vlastní vyhláškou ještě místní koeficient. Jeho konkrétní hodnoty pro danou obec lze zjistit na webu finanční správy.

Kalkulačku můžete vyzkoušet ZDE.

Daň z nemovitých věcí:

 • do 5 000 Kč je splatná do 31. května 2023,
 • nad 5 000 Kč je splatná - poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu 2023, ostatní poplatníci do 31. května 2023 a do 30. listopadu 2023.

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí běží až do 31. května 2023. Zaplatit ji můžete prostřednictvím elektronického bankovnictví (včetně použití QR kódu), na poště pomocí obdržené složenky (s poštovními poplatky) nebo prostřednictvím SIPO.

Zdroje:

 • www.hypoindex.cz/clanky/komentar-zvyseni-dane-z-nemovitosti-rozevre-prijmove-nuzky/
 • echo24.cz/a/HMvzT/stanjura-zvysovani-majetkove-dane-poruseni-slibu-volicum
 • www.hypoindex.cz/clanky/prijem-z-pronajmu-a-dan-z-prijmu-kdy-pouzit-realne-a-kdy-pausalni-vydaje/
 • www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-z-nemovitosti.html
 • www.penize.cz/dan-z-nemovitosti
 • www.remaxpro.cz/jak-si-spocitat-dan-z-nemovitych-veci

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Penzijní spoření a změny 2023, do 500 Kč bez podpory

Penzijní spoření a státní příspěvky 2023

Jaké se chystají změny pravidel penzijního spoření?

Vlivem inflace rostou ceny zboží i služeb, jízdné v Praze však nezdraží!

Vlivem inflace rostou ceny zboží i služeb, jízdné v Praze však nezdraží!

Jízdné v Praze bude i v roce 2023 stát stejně. Cena předplatních kuponů Pražské integrované dopravy (PID) v rámci metropole zůstane i...

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Chystáte se do starobního důchodu? Zajímá vás předčasný odchod do důchodu a důchodová kalkulačka? Veškeré informace se dočtete v článku! ✔️

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY